Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Przestrzeń przepływów. Obrazowanie niewidzialnego”

„W  centrum  rozważań  tegorocznego  festiwalu  jest  nieustanny  przepływ  ludzi,  informacji  i  substancji  poprzez  granice  rozrastających  się  obszarów  miejskich,  cyberprzestrzeni  i  zagrożonych  terenów  przyrodniczych.  Rządzący  odwracają  wzrok,  nie  chcą  widzieć pojawiających  się  w  różnych  częściach  świata  strumieni  uchodźców  i  migrantów,  natłoku  możliwych  do  zmanipulowania  informacji  oraz  ogromnych ilości  szkodliwych  substancji  odprowadzanych  do  rzek  i  unoszących  się  w  atmosferze.  Wycofują się  i  ugruntowują swoją  władzę,  by  chronić  to,  co  posiadają.  Krótkotrwały  sukces  jest  ważniejszy  niż stworzenie  wizji  świata  przyszłości,  rozwijającego  się  w  sposób  zrównoważony.” (fragment tekstu kuratorskiego)

 

Iris Sikking (ur. 1968) – niezależna kuratorka, z wykształcenia montażystka filmowa oraz historyczka fotografii. W swojej pracy kuratorskiej skupia się przede wszystkim na fotografii i sztuce wideo, traktując je jako wzajemnie uzupełniające się media. Koncentruje się na nowych sposobach opowiadania historii oraz możliwościach, jakie daje zaangażowanie mediów cyfrowych, a także na działaniach wieloplatformowych. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowań jest kinematograficzne podejście w sztuce fotograficznej i wideo oraz różnorodne metody konstruowania narracji.

W roku 2008 była współkuratorką międzynarodowej zbiorowej wystawy Baby: Picturing the Ideal Human, 1840–Now. Do zrealizowanych przez nią działań należą projekt The Last Days of Shishmaref Dany Lixenberg (2008), wystawa Baghdad Calling Geerta van Kesterena (2008) oraz tematyczna wystawa zbiorowa ANGRY (2011). Była również producentką i kuratorką Mak: Śladami afgańskiej heroiny (2012), czterokanałowej projekcji Roberta Knotha i Antoinette de Jong, kuratorką projektu Yanna Mingarda Depozyt (2015) oraz kuratorką zbiorowej wystawy Świeże spojrzenie. Nowe formy narracji wizualnej prezentowanej w programie głównym Miesiąca Fotografii w Krakowie 2016.

Iris Sikking wielokrotnie uczestniczyła w przeglądach portfolio międzynarodowych festiwali, była jurorką wielu konkursów, a niedawno została członkinią komitetów doradczych holenderskich fundacji Mondriaan Fund oraz Stroom Den Haag. Jest również wykładowczynią Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost w Bredzie, w Holandii.

W centrum rozwa

ż

a

ń

tegorocznego festiwalu jest nieustanny przep

ł

yw

ludzi, informacji i

substancji poprzez granice rozrastaj

ą

cych

si

ę

obszarów miejskich, cyberprzestrzeni i

zagro

ż

onych terenów przyrodniczych.

Rz

ą

dz

ą

cy

odwracaj

ą

wzrok, nie chc

ą

widzie

ć

pojawiaj

ą

cych

si

ę

w ró

ż

nych

cz

ęś

ciach

ś

wiata strumieni uchod

ź

ców i migrantó

w,

nat

ł

oku

mo

ż

liwych

do

zmanipulowania informacji oraz ogromny

ch

ilo

ś

ci

szkodliwych substancji

odprowadzanych

do

rzek i unosz

ą

cych

si

ę

w atmosferze. Wycofuj

ą

si

ę

i ugruntowuj

ą

swoj

ą

w

ł

adz

ę

,

by

chroni

ć

to,

co

posiadaj

ą

.

Kr

ótkotrwa

ł

y sukces jest

wa

ż

niejszy

ni

ż

stworzenie wizji

ś

wiata przysz

ł

o

ś

ci, rozwijaj

ą

cego

si

ę

w

sp

os

ób

zr

ównowa

ż

ony.

Informacje główne
2.06 (sobota), godz. 14
Informacje dodatkowe
Kuratorka: Iris Sikking
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, parter
Wydarzenie towarzyszące wystawie „Przestrzeń przepływów. Obrazowanie niewidzialnego” w ramach 16. edycji Miesiąca Fotografii w Krakowie
Wstęp w cenie biletu do Galerii

04 czerwca
poniedziałek