Spotkanie wokół katalogu Małgorzata Markiewicz

Serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjne wokół najnowszej publikacji Bunkra Sztuki
zatytułowanej Małgorzata Markiewicz. Polsko-angielskie wydawnictwo towarzyszące wystawie
To już nie jest męski świat stanowi pogłębione studium twórczości krakowskiej artystki.

Rozmowę poprowadzi redaktorka książki i kuratorka ekspozycji Monika Kozioł. W rozmowie wezmą
udział artystka Małgorzata Markiewicz, antropolożka mody Karolina Sulej oraz działaczka
feministyczna i społeczna Sławomira Walczewska.

Wydawnictwo składa się z trzech części. Pierwsza zawiera eseje zaproszonych autorów. Antopolożka
mody, pisarka Karolina Sulej koncentruje się na języku ubrania, symbolicznym znaczeniu materiałów –
takich jak włóczka, tkanina czy nić –wykorzystywanych przez Małgorzatę Markiewicz.
Historyczka i teoretyczka sztuki Basia Śliwińska przybliża literackie i filozoficzne źródła powstania
Meduzy – głównej bohaterki ekspozycji w Bunkrze Sztuki. O prywatnych wątkach w twórczości
Markiewicz pisze Dyrektorka Galerii Maria Anna Potocka. W katalogu znajdują się również teksty
artystki oraz kuratorki wystawy i redaktorki publikacji Moniki Kozioł. Druga część zawiera
dokumentację fotograficzną ekspozycji To już nie jest męski świat prezentowanej w Galerii Sztuki
Współczesnej Bunkier Sztuki od 18 lutego do 15 maja 2022 roku. Część ostatnia obejmuje
najważniejsze projekty artystki z lat 2001–2022.

____________________________________________________________________________________________________________

Małgorzata Markiewicz (ur. 1979)
Tworzy obiekty, instalacje, wideo, uprawia także fotografię. Od samego początku swojej twórczości
używa w pracach tkaniny jako medium. Mieszka i pracuje w Krakowie. Interesuje ją złożoność
współczesnej dynamiki płci w kontekście środowiska domowego oraz sfery publicznej. Jej prace
znajdują się m.in. w kolekcjach Bunkra Sztuki w Krakowie, MOCAK-u w Krakowie, MuFo w Krakowie,
Arsenału w Białymstoku, BWA w Bielsku-Białej, Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
oraz Muzeum Kolekcji Berardo w Lizbonie.

Karolina Sulej (ur. 1985)
Od lat prowadzi spotkania autorskie, debaty i panele literackie, jest pisarką, reporterką i antropolożką
mody związaną z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka zbioru reportaży
o polskiej modzie po 1990 roku Modni. Nagrywa podcasty: o roli ubioru pod tytułem Garderobiana
oraz Antropologiczne szepty.

Sławomira Walczewska (ur. 1960)
Filozofka, działaczka feministyczna i społeczna. Absolwentka filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Prowadziła zajęcia w obszarze gender studies na czołowych polskich uczelniach.
Jej działalność od początku związana jest z ruchem feministycznym, który aktywnie wspiera,
organizując między innymi Feministyczne Sesje Marcowe w Krakowie (do 1995 roku).
Współzałożycielka Fundacji Kobiecej eFKa. Redaktorka pism feministycznych Pełnym Głosem i Zadra.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Klauzula informacyjna dla osób zwiedzających/ biorących udział w warsztatach lub innych wydarzeniach
organizowanych lub współorganizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki: w Krakowie.

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie, spełniając obowiązek informacyjny, który wynika z art.
13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest przez Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, 31-011
Kraków, pl. Szczepański 3a, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta Krakowa nr IV/4 z dn. 01.01.1994 r..

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pan Krzysztof
Klata, z którym można kontaktować się:

• listownie na adres Galerii,
• mailowo na adres iod@bunkier.art.pl
3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków
i uprawnień wynikających z przepisów prawa ciążących na Galerii w związku z prowadzoną działalnością.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

• zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji zadań statutowych i zawartych umów.
6. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do
uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną
podstawę prawną

• Innym podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,

• Podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Galerią Sztuki Współczesnej
„Bunkier Sztuki” w Krakowie, umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do pełnej realizacji obowiązków wynikających
z przepisów prawa i przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów, m. in:

• w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny do
wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów,

• w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwa rzecz usług – przez czas świadczenia
na Państwa rzecz usług,

• w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez Galerię treści marketingowych
– do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;

Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.
9. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych,

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie,
gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację, w przypadkach,
kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,

• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacje główne
środa, 11 maja, godz. 18

09 maja
poniedziałek