Spotkanie wokół katalogu. Z Michałem Stonawskim i Andrzejem Bednarczykiem rozmawia Agnieszka Mazoń

Galeria Bunkier Sztuki zaprasza na spotkanie z krakowskim malarzem Michałem Stonawskim
i rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Andrzejem Bednarczykiem. Goście rozmawiać
będą o publikacji Michał Stonawski, wydanej w związku z indywidualną wystawą artysty To, co widzę,
nie jest tym, co widzę
. Wydawnictwo to – będące pierwszym tak obszernym opracowaniem dorobku krakowskiego malarza – wpisuje się w serię Biblioteka krakowskich artystów wydawnictwa Bunkier.

Spotkanie poprowadzi historyczka sztuki, kuratorka oraz redaktorka publikacji – Agnieszka Mazoń.

Katalog podzielony został na dwie części. Pierwsza zawiera wstęp dyrektor Galerii dr Marii Anny Potockiej, tekst kuratorki Agnieszki Mazoń, autokomentarz artysty oraz eseje dwójki zaproszonych autorów. Krytyczka sztuki i dyrektorka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Maria Poprzęcka zwraca uwagę na piękno przemijania oddane przez Stonawskiego, między innymi w „portretach książek”. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. Andrzej Bednarczyk skupia
się na przewrotności dzieł młodego artysty, uzależnieniu ich kontekstualności od miejsca prezentacji.
Ta część publikacji została uzupełniona o dokumentację fotograficzną indywidualnej wystawy artysty prezentowanej w Bunkrze Sztuki od lipca do października 2022 roku.

Drugą część katalogu stanowią reprodukcje dzieł artysty z ostatnich piętnastu lat.

Michał Stonawski (ur. 1984)
Uprawia malarstwo, rysunek, tworzy obiekty i instalacje. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP
w Krakowie (2010 – dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Leszka Misiaka oraz Medal Rektora;
2015 – doktorat tamże). Nauczyciel rysunku i malarstwa w krakowskim Liceum Plastycznym. Artysta przedstawia użytkowe, masowo produkowane przedmioty z najwyższą dokładnością, eksponując ślady upływu czasu i zniszczenia. Z obrazów olejnych konstruuje trójwymiarowe obiekty malarskie.
Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Bunkra Sztuki, MOCAK-u oraz w licznych kolekcjach prywatnych.

Andrzej Bednarczyk (ur. 1960)
Uprawia malarstwo, grafikę, tworzy instalacje i książki artystyczne. Absolwent Wydziału Malarstwa
ASP w Krakowie (1986 – dyplom w dziedzinie malarstwa pod kierunkiem doc. Zbigniewa Grzybowskie-
go; 1993 – doktorat; 2001 – habilitacja; 2009 – profesura). Od początku kariery związany z macierzystą uczelnią; współzałożyciel Platformy Badań Artystycznych, członek zespołu redakcyjnego periodyku „Zeszyty Malarstwa”, obecnie rektor Akademii. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie i Związku Literatów Polskich. Stypendysta Ministra Kultury oraz Pollock-Krasner Foundation w Nowym Jorku. Autor tekstów poetyckich i esejów o sztuce. Autor ponad pięćdziesięciu wystaw indywidualnych i uczestnik ponad dwustu wystaw zbiorowych w dwudziestu dziewięciu
krajach. Jego twórczość była honorowana m.in.: Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki RP (1987), nagrodą
na Bielskiej Jesieni (1991), nagrodą za grafikę na Międzynarodowej Wystawie Grafiki Intergrafia 97, Katowice (1997), III nagrodą na Inter-Kontakt-Grafik, Praga (1998), Youth’s Choice Award, na GRAPHICALLY EXTENDED International Print Network 2012, Horst-Janssen-Museum, Oldenburg, Niemcy (2012) oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2019).

Agnieszka Mazoń (ur. 1986)
Historyczka sztuki, kuratorka i koordynatorka wystaw i wydarzeń, antykwariuszka, specjalistka
do spraw Kolekcji w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem współorganizowanych przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomiczne-
go oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Autorka tekstów o sztuce współczesnej oraz projektów graficznych licznych publikacji, m.in. Franciszek Czarnomski. Archiwum generała,
W poszukiwaniu piękna. Bronisława Rychter-Janowska 1868–1953 czy Leszek Sobocki. Podobizny i znaki. Kuratorka indywidualnej wystawy Michała Stonawskiego To, co widzę, nie jest tym, co widzę prezentowanej w Bunkrze Sztuki od lipca do października 2022 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH/ BIORĄCYCH UDZIAŁ W WARSZTATACH LUB INNYCH WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GALERIĘ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „BUNKIER SZTUKI: W KRAKOWIE.
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „BUNKIER SZTUKI” W KRAKOWIE, SPEŁNIAJĄC OBOWIĄZEK INFORMACYJNY, KTÓRY WYNIKA Z ART. 13 UST. 1 I 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1), DALEJ „RODO”, INFORMUJE, ŻE:
1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST PRZEZ GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „BUNKIER SZTUKI”, 31-011 KRAKÓW, PL. SZCZEPAŃSKI 3A, WPISANA DO REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY URZĘDU MIASTA KRAKOWA NR IV/4 Z DN. 01.01.1994 R..
2. NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, WYZNACZONO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – PAN KRZYSZTOF KLATA, Z KTÓRYM MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ:
• LISTOWNIE NA ADRES GALERII,
• MAILOWO NA ADRES IOD@BUNKIER.ART.PL
3. POZYSKANE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH ORAZ OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA CIĄŻĄCYCH NA GALERII W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ.
4. PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH JEST:
• KONIECZNOŚĆ WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE (ART. 6 UST. 1 LIT. C RODO),
• NIEZBĘDNOŚĆ DO CELÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
(ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO).
• ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ (ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO).
5. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, ALE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA I REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH I ZAWARTYCH UMÓW.
6. POZYSKANE OD PAŃSTWA DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE:
• PODMIOTOM PRZETWARZAJĄCYM JE NA NASZE ZLECENIE ORAZ ORGANOM LUB PODMIOTOM PUBLICZNYM UPRAWNIONYM DO UZYSKANIA DANYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, GDY WYSTĄPIĄ Z ŻĄDANIEM, W OPARCIU O STOSOWNĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ
• INNYM PODMIOTOM UPOWAŻNIONYM DO ODBIORU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWA,
• PODMIOTOM, KTÓRE PRZETWARZAJĄ PANI/PANA DANE OSOBOWE NA PODSTAWIE ZAWARTEJ Z GALERIĄ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „BUNKIER SZTUKI” W KRAKOWIE, UMOWĄ POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
7. PAŃSTWA DANE NIE BĘDĄ PRZEKAZANE DO PAŃSTW TRZECICH.
8. PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO PEŁNEJ REALIZACJI OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA I PRZEZ OKRES, KTÓRY JEST NIEZBĘDNY DO OCHRONY NASZYCH INTERESÓW, M. IN:
• W PRZYPADKU DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMÓW – PRZEZ CZAS NIEZBĘDNY DO WYKONANIA WSZYSTKICH OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW,
• W PRZYPADKU DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W CELU ŚWIADCZENIA NA PAŃSTWA RZECZ USŁUG – PRZEZ CZAS ŚWIADCZENIA NA PAŃSTWA RZECZ USŁUG,
• W PRZYPADKU DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W CELU KIEROWANIA DO PAŃSTWA PRZEZ GALERIĘ TREŚCI MARKETINGOWYCH – DO CZASU WNIESIENIA PRZEZ PAŃSTWA SPRZECIWU WZGLĘDEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W TYM ZAKRESIE; PO TYM CZASIE DANE ZOSTANĄ ZARCHIWIZOWANE I BĘDĄ PRZECHOWYWANE NA CZAS UREGULOWANY ODRĘBNYMI PRZEPISAMI PRAWA.
9. PONADTO, INFORMUJEMY, ŻE MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO:
• DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH,
• ŻĄDANIA SPROSTOWANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE SĄ NIEPRAWIDŁOWE ORAZ UZUPEŁNIENIA NIEKOMPLETNYCH DANYCH OSOBOWYCH,
• ŻĄDANIA USUNIĘCIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU COFNIĘCIA PRZEZ PAŃSTWA ZGODY NA PRZETWARZANIE, GDY NIE MA INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ PRZETWARZANIA,
• ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH,
• WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH, ZE WZGLĘDU NA PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ, W PRZYPADKACH, KIEDY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE NA PODSTAWIE NASZEGO PRAWNIE USPRAWIEDLIWIONEGO INTERESU,
• PRZENOSZENIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH,
• WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO ZAJMUJĄCEGO SIĘ OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH, TJ. PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
10. INFORMUJEMY, ŻE NIE KORZYSTAMY Z SYSTEMÓW SŁUŻĄCYCH DO ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI.

Informacje główne
poniedziałek, 5 grudnia, godz. 18

07 grudnia
środa