05.10.2014 – 20.10.2014

Performance Now to szeroki wybór prac artystów z całego świata reprezentujących szeroko pojmowany nurt sztuki performans. Wystawa podsumowuje ‒ począwszy od roku 2000 aż po dzień dzisiejszy ‒ okres najgwałtowniejszego rozwoju tego medium.

Ponad stulecie po tym, jak włoscy futuryści położyli nacisk na zaangażowanie publiczności i wezwali artystów wszystkich dyscyplin, by dołączyli do ich sprawy, performans jako gatunek realizowany przez artystów wizualnych stał się kluczowy dla zrozumienia rozwoju współczesnych koncepcji artystycznych i artystycznej wrażliwości.

Prezentując prace najważniejszych współczesnych reprezentatów tego nurtu, Performance Now, podkreśla jego potencjał krytyczny i eksperymentalny. Wątki te pojawiają się w realizacjach takich międzynarodowych twórców jak Marina Abramović, William Kentridge, Clifford Owens, Spartacus Chetwynd czy Jérôme Bel.

Wybrane prace problematyzują efemeryczność performansu transformując uchwycone doświadczenie istniejące na żywo, w nowe prace ‒  zachowujące siłę i znaczenia oryginału, równocześnie wskazując w jakim stopniu artyści wizualni wykorzystują strategie performanse w procesie twórczym oraz jak poprzez performatywne działania powstają poszczególne obiekty, instalacje, prace wideo czy fotografie. Performance Now prezentuje w jaki sposób wymienione media mogą zostać zreformowane poprzez innowacyjne strategie twórcze wynikające częsko z konieczności dokumentacji i zapisu ulotnego doświadczenia.

W ostatnich latach jesteśmy świadkami powoływania wydziałów performansu w wielu najważniejszych muzeach na całym świecie, a sam performans uznawany jest za jedną z najważniejszym form artystycznych XXI wieku. Wystawa oferuje przegląd najistotniejszych wydarzeń związanych z tym zjawiskiem. Performance Now to seria wystaw, których celem jest zaprezentowanie najbardziej znaczących performansów od roku 2000 do czasów obecnych, aby inicjować dyskusję na temat historii sztuki performansu.

 

O zaproszonym kuratorze:

Nowatorskie studium RoseLee Goldberg, opublikowaną po raz pierwszy w roku 1979 pracę Performance Art: From Futurism to the Present, uznaje się współcześnie za tekst kluczowy dla zrozumienia rozwoju tytułowego gatunku ‒ dzieło doczekało się już trzech wydań i zostało przetłumaczone na więcej języków niż jakakolwiek inna publikacja o podobnym charakterze (m.in. chiński, chorwacki, francuski, japoński, koreański, portugalski i hiszpański). Jako dyrektorka londyńskiej galerii Royal College of Art (RCA) Goldberg wdrażała pionierskie strategie działań wystawienniczych, integrując praktykę kuratorską oraz doświadczenie z dziedziny performansu z działaniami edukacyjnymi o charakterze konferencyjnym. Rezultatem realizacji tego programu było nawiązanie ścisłej i bezpośredniej współpracy między poszczególnymi wydziałami RCA i włączenie każdego z nich do wspólnego opracowywania poszczególnych aspektów danej wystawy.

Popularyzację idei praktyk multidyscyplinarnych kontynuowała Goldberg jako kuratorka w nowojorskiej galerii The Kitchen: zwracała uwagę na konieczność równouprawnienia poszczególnych mediów/perspektyw dzieląc przestrzeń galerii na przestrzeń wystawienniczą, przestrzeń prezentacji nagrań wideo oraz przestrzeń dedykowaną regularnie odbywającym się wystąpieniom performans. To właśnie tu Goldberg kuratorowała pierwsze indywidualne wystawy Cindy Sherman, Sherri Levine, Roberta Longo, Jacka Goldsteina czy The Kipper Kids.

Jej ostatnim osiągnięciem jest realizacja autorskej wizji Performa która ustanowiła precedens, za sprawą którego prace z nurtu sztuki performance trafiają do przestrzeni muzealnych i oddziałowują na zróżnicowane grupy odbiorców zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i poza ich granicami.

W roku 2010 Goldberg została nagrodzona ICI Agnes Gund Curatorial Award, zaś cztery lata wcześniej przyznano jej tytuł Kawalera Orderu Sztuki i Literatury. Począwszy od roku 1987 RoseLee Goldberg wykłada na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU).

 

Wystawa Performance Now odbywa się w ramach festiwalu Krakowskie Reminiscencje Teatralne.

Współorganizatorami wystawy Performance Now są Independent Curators
International (ICI) w Nowym Jorku oraz Performa w Nowym Jorku. Kuratorką wystawy jest RoseLee Goldberg, dyrektor artystyczna i założycielka Performa. Realizacja wystawy i jej prezentacje są możliwe między innymi dzięki dotacji Horace W.
Goldsmith Foundation, Andy Warhol Foundation for the Visual Arts oraz ICI Board of Trustees i ICI’s Access Fund.

 

PERFORMA

Założona w 2004 przez historyczkę sztuki i kuratorkę RoseLee Goldberg, Performa jest jedną z ważniejszych organizacji międzynarodowych zajmujących się badaniem krytycznego potencjału performansu jako formy żywej sztuki wizualnej w XX-wiecznej historii oraz jako generatora nowych kierunków w XXI wieku, angażującego artystów i publiczność poprzez eksperyment, innowację i współpracę. Wyjątkowy coroczny program Performy uwzględniający projekty powstające na zamówienie, wystawy podróżujące i programy edukacyjne łączące wszystkie dyscypliny, kończy się cieszącym się międzynarodowym uznaniem biennale Performa, wspólnie wyznaczając nowy kierunek rozwoju współczesnej sztuki i kultury. W 2005 roku Performa zorganizowała pierwsze nowojorskie biennale poświęcone wizualnym sztukom performatywnym, Performa 05, po których odbyły się Performa 07 (2007), Performa 09 (2009) i Performa 11 (2011). Piąta edycja, Performa 13, odbyła się w listopadzie 2013 roku. Instytut Performa, platforma badań i działań edukacyjnych Performy, regularnie organizuje wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty, które skupiają się na problemach krytycznych związanych z performansem i jego historią w obrębie różnych dyscyplin, takich jak taniec, film, muzyka czy architektura.

 

ICI

Independent Curators International [Międzynarodowe Zrzeszenie Niezależnych Kuratorów] (ICI) stanowi platformę łączącą młodych i doświadczonych kuratorów, artystów i instytucje, aby inicjować powstawanie międzynarodowych sieci i nowych form współpracy poprzez produkcję wystaw, wydarzeń i publikacji oraz wspomaganie praktyk kuratorskich. Organizacja posiada siedzibę w Nowym Jorku i oferuje publiczności dostęp do kluczowych współczesnych wydarzeń z zakresu kuratorstwa i organizacji wystawy na całym świecie, inspirując nowego rodzaju interpretacje i kontekstualizowanie sztuki współczesnej. Od momentu powołania w 1975 roku ICI współpracowało z ponad 1,000 kuratorów i 3,700 artystami z 47 krajów na całym świecie.

Od 2010 roku 15 wystaw zorganizowanych przez ICI zaprezentowanych zostało w 70 miejscach w 23 krajach, prezentując prace ponad 370 artystów z całego świata; 110 kuratorów i artystów ze Stanów Zjednoczonych i zagranicy wzięło udział w programie wykładów ICI, w przygotowaniu magazynu i w konferencjach; 121 kuratorów z 24 krajów i 14 stanów wzięło udział w Curatorial Intensives, cyklu krótkich programów treningowych ICI.

Więcej informacji>>

 
Informacje główne
Otwarcie: 04.10.2014
Informacje dodatkowe
5–20.10.2014
Kuratorka: RoseLee Goldberg
Organizatorem wystawy są Krakowskie Reminiscencje Teatralne (04–12.10.2014)
Wystawa współorganizowana przez: Independent Curators International (ICI) i Performa